Gedragsregels Northa

Bestuursleden, commissieleden, trainers, leiders verzorgers, spelers en ouders/verzorgers van jeugdleden Northa en bezoekers van ons sportpark worden geacht de inhoud van het “Normen en Waarden beleid” te kennen en de gedragsregels na te leven. Conformeer je te alle tijde aan de in dit rapport opgestelde regels. Wanneer de regels niet worden nageleefd kan dat maatregelen of straffen tot gevolg hebben, opgelegd door Northa én/of door de NHV.

Gedragsregels op de accommodatie

Voor bestuurs- en commissieleden

 • Van alle bestuurs- en commissieleden wordt verwacht dat zij door hun gedrag een voorbeeld zijn, met name naar leiders, trainers en verzorgers en naar alle overige aanwezigen.
 • Zij dienen te fungeren als gastheer en aanspreekpunt voor iedereen.

Voor leiders, trainer(s) en verzorgers

 • Met betrekking tot hun gedrag zijn zij een voorbeeld voor de eigen spelers, maar ook de tegenstanders. Zij nemen daarvoor hun verantwoordelijkheid, stellen het belang van de Northa voorop en dragen dit uit in woord en daad.
 • Zij zien toe op loyaliteit naar elkaar.
 • Zij communiceren beslissingen helder en duidelijk.
 • Zij zijn redelijk in hun eisen naar de spelers (tijd, energie, enthousiasme), hierbij rekening houdend met leeftijd, fysieke en mentale capaciteiten van de spelers.
 • Zij letten op hun taalgebruik en maken geen negatieve opmerkingen die denigrerend voor de spelers zijn.
 • Zij zien er op toe zien dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de gebouwen en materialen.
 • Gebruik app groepjes alleen om kort en bondig een boodschap door te geven. Iemand op zijn plaats zetten via de app is ongewenst gedrag en wordt niet getolereerd door de vereniging.

Voor spelers

 • Zij gaan zorgvuldig om met de gebouw en, materialen en de overige zaken op de accommodatie.
 • Winnen op een eerlijke wijze de wedstrijd, of tonen zich sportieve verliezers
 • Zij respecteren de spelregels van het Handbalspel en de beslissingen die de scheidsrechter en trainer/begeleider/coach neemt
 • Zij volgen de aanwijzingen op van leider(s), terreinbeheerder(s), bestuurs – of commissieleden.
 • Spreken elkaar aan op ongewenst gedrag en steunen elkaar daarin
 • Respecteren de eigendommen van anderen handballers en van de handbalverenigingen
 • Iedereen gaat zorgvuldig om met de gebouw en, materialen en overige zaken op ons sportpark.
 • Bij vernielingen wordt de schade rechtstreeks op de veroorzaker verhaald. Iedereen is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem persoonlijk aangerichte schade cq vernieling.
 • Iedereen heeft respect voor andermans eigendommen.
 • Gebruik app groepjes alleen om kort en bondig een boodschap door te geven. Iemand op zijn plaats zetten via de app is ongewenst gedrag en wordt niet getolereerd door de vereniging.

Iedereen

 • Bij calamiteiten moet het sportpark direct toegankelijk zijn voor hulpverlenende instanties, daarom:
 • Fietsen, brommers en scooters alleen parkeren op de daartoe aangewezen plekken.
 • Parkeren van auto’s op het sportpark is verboden.
 • Bij diefstal zal Northa altijd aangifte doen bij de politie.
 • Northa verleent altijd medewerking aan politie en NHV ingeval van discriminatie en/of geweld
 • Een ieder onthoudt zich van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden.
 • Pesten wordt niet getolereerd.
 • Bespreek meningsverschillen niet in het openbaar, maar daar waar ze thuis horen.
 • Bij bezoek aan de kantine is het vanzelfsprekend dat de aanwijzingen van het kantinepersoneel opgevolgd worden.
 • Alcoholgebruik langs de lijn is te allen tijde verboden!
 • Roken langs de velden is niet gewenst
 • Afval dient in de afvalbakken gedeponeerd te worden.
 • Een ieder houdt zich aan de aan hem/haar door Northa of door de NHV opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de door hem gepleegde overtreding. De vereniging verhaalt de door de NHV opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten op het betreffende verenigingslid.

Gedragsregels gelden voor, tijdens en na de training

Leiders, trainers en verzorgers

 • Geef duidelijk leiding en wees correct en helder in de communicatie ten opzichte van spelers.
 • Respecteer hun mogelijkheden en onmogelijkheden.
 • Geef opbouwende kritiek
 • Houd je aan de trainingstijden en de aangewezen velden.
 • Zie er op toe dat de kleedkamer en accommodatie (gehele sportpark) door jouw team schoon wordt achtergelaten.
 • Neem de verantwoordelijkheid voor een juist gebruik van materialen; zorg dat deze weer in goede staat ingeleverd kunnen worden.
 • Zie er op toe dat in de kleedkamer geen alcohol wordt gebruikt en er niet wordt gerookt.
 • Spreek spelers maar ook collega leiders en verzorgers aan op onjuist gedrag en treedt zo nodig corrigerend op.
 • Gebruik app groepjes alleen om kort en bondig een boodschap door te geven. Iemand op zijn plaats zetten via de app is ongewenst gedrag en wordt niet getolereerd door de vereniging.

Spelers

 • Moedig je medespelers aan en wees positief.
 • Volg de aanwijzingen op die je van je trainer krijgt en respecteer deze ook.
 • Stel je waar nodig beschikbaar voor andere elftallen waar dat incidenteel of structureel van je wordt gevraagd, om zo Northa met alle teams goed te kunnen vertegenwoordigen bij uit en thuiswedstrijden.
 • Zorg dat je op tijd bent voor de training. Bij verhindering geef je dit ruim vóór de training aan bij je trainer(s)/leider(s).
 • In de kleedkamer wordt niet gerookt en géén alcohol gedronken.
 • Ga zorgvuldig om met de trainingsmaterialen.
 • Laat de kleedkamer schoon achter.
 • Nagels moeten kort zijn, het is verboden om met kunstnagels te handballen. Dit i.v.m. blessures die men kan aanrichten of die je jezelf kunt toedienen. Sieraden c.q. ringen, armbanden, kettinkjes mogen niet gedragen worden tijdens de trainingen/wedstrijden. Oorbellen moeten afgeplakt worden met tape.
 • Gebruik app groepjes alleen om kort en bondig een boodschap door te geven. Iemand op zijn plaats zetten via de app is ongewenst gedrag en wordt niet getolereerd door de vereniging.

 

Gedragsregels voor, tijdens en na de uit- en thuiswedstrijden

 Leiders, trainers en verzorgers

 • Geef duidelijk aan op welk tijdstip de spelers verwacht worden
 • Geef duidelijk leiding en wees opbouwend in de aanwijzingen naar de spelers.
 • Geef geen commentaar op de scheidsrechters.
 • Vul het wedstrijdformulier correct in.
 • Regel voor uitwedstrijden het vervoer (indien van toepassing: in overleg met de ouders).
 • Respecteer de geldende regels van de club die je bezoekt.
 • Spreek jouw spelers op het bovenstaande aan en treed zo nodig corrigerend op.
 • Gebruik app groepjes alleen om kort en bondig een boodschap door te geven. Iemand op zijn plaats zetten via de app is ongewenst gedrag en wordt niet getolereerd door de vereniging.

Spelers

 • Wees op tijd voor de wedstrijden. Als je niet aanwezig kunt zijn geef dit dan op tijd door aan je leider of trainer.
 • Motiveer je medespelers en gedraag je sportief.
 • Heb respect voor de teamleiding en volg hun aanwijzingen op
 • Geef geen commentaar op de beslissingen van de scheidsrechter.
 • Op onsportief gedrag word je aangesproken en het wordt gestraft.
 • Naast het feit dat de NHV disciplinaire maatregelen kan nemen, kan ook Northa zelf straf maatregelen opleggen, waar je je naar te schikken hebt.
 • In de kleedkamer wordt niet gerookt en geen alcohol gedronken.
 • Bij een uitwedstrijd respecteer de geldende regels van de club die je bezoekt, ga je netjes met de gebouwen en spullen van de tegenstander om
 • Nagels moeten kort zijn, het is verboden om met kunstnagels te handballen. Dit i.v.m. blessures die men kan aanrichten of die je jezelf kunt toedienen. Sieraden c.q. ringen, armbanden, kettinkjes mogen niet gedragen worden tijdens de trainingen/wedstrijden. Oorbellen moeten afgeplakt worden met tape.
 • Gebruik app groepjes alleen om kort en bondig een boodschap door te geven. Iemand op zijn plaats zetten via de app is ongewenst gedrag en wordt niet getolereerd door de vereniging.

Scheidsrechters

 • Leid het spel zoals het in de NHV regels staat.
 • Bevoordeel het team van je eigen vereniging niet.

 

Publiek

 • Moedig de spelers sportief en positief aan
 • Onthoud je van technische en tactische aanwijzingen. Dat is de taak van de trainer/begeleider
 • Gedraag je sportief ten opzichte van de tegenstander.
 • Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter.
 • Heb respect voor de leiding van uw team.
 • Blijf tijdens de wedstrijd achter de hekken en/of buiten de lijnen van het veld

Ouders/verzorgers

 • Wees zo veel mogelijk aanwezig bij de wedstrijden
 • Wees regelmatig bereid om te rijden naar een uitwedstrijd en de broekjes en shirts te wassen.
 • Zie erop toe dat jouw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
 • Zie er op toe dat jouw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.

 

Tot slot

 • Een ieder, die een overtreding van de gedragsregels constateert, meldt dit aan een van de trainers, coaches en of vertrouwenscontactpersonen.
 • Iedereen is persoonlijk aanspreekbaar op zijn/haar wangedrag. Indien iemand zich ten opzichte van de vereniging of één of meerdere van haar leden schuldig maakt aan wangedrag (verbaal en/of fysiek), pesten, discriminatie, (seksueel) overschrijdend gedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen (waaronder ook het in het bezit hebben van, het afsteken van en het gooien van vuurwerk) die in strijd zijn met deze gedragsregels, dient zich te verantwoorden voor het bestuur van de Northa.